Bæredygtighed

Langsigtede beslutninger og konkrete indsatser

Ændrer vi ikke aktivt vores adfærd, vil vores forbrug af energi og andre ressourcer dramatisk forandre både vores og fremtidige generationers liv.

Måden vi bygger, driver og bruger ejendomme, spiller i den sammenhæng en afgørende rolle. Ejendomme og byggeri står for ca. 40 pct. af vores samlede energiforbrug i Danmark og for ca. 40 pct. af den samlede CO2-udledning på verdensplan. Ejendomme påvirker desuden vores sundhed og trivsel direkte i hverdagen, eftersom vi på vores breddegrader bruger op mod 90 pct. af vores tid indendørs.

I ATP Ejendomme tænker vi derfor ESG og energieffektivitet direkte ind i alle vores forretningsprocesser.

FN’s verdensmål i
ATP Ejendomme

Byggeri og ejendomsdrift påvirker en bred vifte af verdensmålene. For ATP Ejendomme er verdensmålene både et værktøj til at stille skarpt på specifikke områder i udviklingen af vores ejendomme og til at vise, hvordan vi understøtter samfundsudviklingen.

Vi bakker op om alle 17 verdensmål, men har valgt at lægge særlig vægt på mål nummer 31112 og 13. Vi har vurderet, at det er i forhold til de fire mål, vi mest direkte kan gøre en positiv forskel. Vi vil løbende demonstrere effekten af vores bidrag med data og eksempler fra porteføljen.

Bidrag til et CO2-neutralt samfund

Indsatsen bidrager til verdensmål 13

Vi vil bidrage aktivt til at skabe et CO2-neutralt samfund og til at nå målsætningerne i Paris-aftalen ved at reducere CO2-udledningen per m2 i vores portefølje med 65 pct. i 2025 og 85 pct. i 2030 i forhold til niveauet i 2018. Vores ambition er at opnå CO2-neutralitet i 2040.

 

Som et led i vores klimaindsats vil vi reducere energiforbruget per m2 i vores samlede ejendomsportefølje med 10-20 pct. i 2025 og med 30-40 pct. i 2040 i forhold til 2018.

 

Certificering

Indsatsen bidrager til verdensmål 3, 11, 12 og 13

Certificering af ejendomme sikrer, at den enkelte ejendom lever op til en række nøje specificerede kriterier, som tilsammen skaber en mere ressource- og energieffektiv ejendom. Herunder at der er truffet de rigtige valg i processen, og at dokumentationen er i orden.

 

Alle nybyggede ejendomme i vores portefølje skal fra 2020 være certificeret med DGNB Guld (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) eller anden anerkendt certificering på tilsvarende niveau. Ejendomme, som gennemgår større renoveringer, skal kunne føre til DGNB Sølv og gerne højere. Andre anerkendte certificeringer kan også anvendes.

 

 

Genbrug af materialer

Indsatsen bidrager til verdensmål 12 og 13

I forbindelse med alle større projekter skal vi vurdere og dokumentere potentialet for genbrug af materialer. For eksempel ved at anvende genbrugsmaterialer i vores byggerier eller ved at muliggøre andres genbrug af materialer fra vores projekter.

 

Målet er at opbygge kompetence til i videst muligt omfang at genbruge materialer under hensyntagen til det tilgængelige materiales kvalitet, mængde og omkostningen ved genanvendelse.

 

Sikkerhed på arbejdspladsen

Indsatsen bidrager til verdensmål 3

Når vi bygger og vedligeholder ejendomme har vi fokus på, at det sker på et sundt og sikkert grundlag. I tillæg til arbejdsmiljøloven stiller vi blandt andet krav om, at alle leverandører forpligter sig til at arbejde aktivt for at undgå arbejdsskader og dårlig trivsel på arbejdspladsen. Både hos egne medarbejdere og hos underleverandører. Gentagne tilfælde af mangelfuld sikkerhed får konsekvenser for det fremtidige samarbejde med den pågældende leverandører.

 

Vedvarende energi og fjernkøling

Indsatsen bidrager til verdensmål 13

I byggeprojekter og den løbende udvikling af vores ejendomme vurderer vi muligheden for egenproduktion af vedvarende energi såsom solceller og jordvarme. Hvor det er muligt og relevant, prioriterer vi også anvendelsen af fjernkøling. Kravet til begge dele er en sund totaløkonomi.

 

Indeklima i dialog med vores kunder

Indsatsen bidrager til verdensmål 3

Når vi udvikler ejendomme lægger vi stor vægt på et godt indeklima og sundhed for brugerne.

Vores mål er at udvikle vores ejendomme, så de aktivt understøtter et sundt indeklima, der som minimum lever op til standarderne fra Statens Byggeforskningsinstitut. Vi finder det rigtige niveau i samarbejde med vores kunder – i forhold til individuelle behov og ejendommens funktion. Muligheden for at anvende sensorer og anden tilgængelig teknologi til løbende overvågning og optimering af indeklimaet indgår i dialogen.

 

Ansvarlige samarbejdspartnere

Indsatsen bidrager til verdensmål 11 og 12

Vi samarbejder med eksterne partnere på mange forskellige typer af opgaver, og vi lægger stor vægt på, at de driver deres forretning på ansvarlig vis. De skal blandt andet medvirke til at identificere og imødegå risici såsom svindel, korruption og karteldannelse. De må heller ikke bevidst og i gentagne tilfælde være involveret i kritisable forhold såsom anvendelse af ulovlig arbejdskraft, overtrædelse af miljølovgivning eller andre gældende love.

 

Partnerskab med
PropTech Denmark

ATP Ejendomme er partner i medlemsorganisationen PropTech Denmark og er blandt de stiftende medlemmer. Partnerskabet er et led i ATP Ejendommes strategi om at medvirke til udviklingen af ny teknologi, nye samarbejdsformer og forretningsmodeller i ejendomsbranchen.

Har du kommentarer eller klager?

Vil du påpege eller klage over udfordringer i forhold til vores eller vores samarbejdspartneres adfærd, kan du henvende dig til vores Head of ESG (se nedenfor) eller anonymt enten via ATP koncernens whistleblower ordning eller på NCP Danmarks platform. NCP Danmark er det danske nationale kontaktpunkt til OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder, også kendt som Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd.

Har du spørgsmål?

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om, hvordan vi arbejder med ESG i ATP Ejendomme.

Peter Hebin Bruun

Chef for ESG, ESG

Telefon +45 40 81 35 46 E-mail